SV

Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för oss. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Huber Sverige AB 559231-6029, Sliprännevägen 17, 26363 Viken

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in, och varifrån?

När du är i kontakt med oss vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan, samlar vi in personuppgifter om dig. Dessa uppgifter som vi samlar in är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och  personnummer. Köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver även personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster samt för att förhindra förlust och förebygga bedrägeri. Som exempel kan personuppgifter användas för att utreda försök till intrång.
Personuppgifter samlas in och hanteras för att uppfylla rättsliga förpliktelser, såsom lagkrav, domar eller myndighetsbeslut. Dessa krav kan till exempel avse produktansvar och produktsäkerhet eller bokföring. Vi är skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket.

Vem kan få del av personuppgifterna ?

Vi kan komma att skicka vidare personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer.

Personuppgifter som delas till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen till länder som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder används. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Hur länge sparas personuppgifterna ?

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. 

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

  • Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
  • Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som Huber Sverige AB utför av dina personuppgifter.
  • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån Huber Sverige AB i ett strukturerat format.
  • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
  • Att få dina personuppgifter utlämnade i elektronisk form för överföring till annan personuppgiftsansvarig.

 

Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta oss för att få hjälp.